Mässbestämmelser

Dessa regler gäller för alla utställare på våra mässor
l

Anmälan

Anmälan måste ske skriftligen, med av Knivsta-Mässor utsänd anmälningsblankett, och vara komplett ifylld och underskriven.
Anmälan garanterar inte plats på mässa, inkommen anmälan om deltagande provas av Knivsta-Mässor.
Anmälan är bindande och utställare som fått sitt deltagande godkänt är betalningsskyldig för sin inbokade plats.

+

Överlåtelse

Överlåtelse helt eller delvis av hyrd plats är inte tillåten utan Knivsta-Mässors medgivande.

q

Avbokning

Eventuell avbokning skall meddelas Knivsta-Mässor så snart som möjligt, att inte betala sin faktura är inte detsamma som avbokning.
Avbokning som sker senast 3 månader före respektive mässa är kostnadsfri och betald hyra blir tillgodo för kommande mässor.
Vid senare avbokningar debiteras 50% av platshyran och 50% blir tillgodo i de fall som Knivsta-Mässor hittar ersättare för hyrd plats.
Om ersättare saknas och den avbokade platsen inte kan hyras ut debiteras full hyra.
Utställare är betalningsskyldig för sin inbokade plats även om den inte deltagit på mässan.

Personuppgifter

Utställare är skyldig att lämna uppgifter om personnummer/organisationsnummer till Knivsta-Mässor för arkivering samt att på försäljnings-platsen väl synligt placera skylt med namn, adress och telefonnummer (lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel).
Vi kommer att presentera alla utställares namn och beskrivning av sortiment i mässans utställarförteckning på vår hemsida.
Utställare ska också under mässan bära tilldelad namnbricka.

GDPR

Hur vi lagrar utställares personuppgifter redovisas i särskilt dokument på vår hemsida www.knivstamassor.se/GDPR

Placering och exponering på mässan

Utställare är skyldig att acceptera anvisad plats även om den inte överensstämmer med utskickad placeringsskiss.
Exponering av varor utanför hyrd plats måste godkännas av Knivsta-Mässor.

}

Tider för disposition

Mässområdet och utställares hyrda plats är disponibelt för utställare enligt respektive mässas informationsblad.
Utställares föremål ska vara framme och i ordning i god tid före mässan öppnar för kunder.
OBS! Nedpackning av föremål för ej påbörjas före mässans stängning!

Sortiment

Föremål som enligt Knivsta-Mässors bedömande ur kvalitets- eller etisk synpunkt eller är uppenbart olämpliga för mässan får ej ställas ut.
Har detta skett ska föremålen efter begäran borttagas omedelbart.

h

Mathantverk

Mathantverkare måste själva ombesörja att ev. nödvändiga tillstånd finns.
På mässan i Uppsala får inget mathantverk säljas som är tänkt att ätas direkt på plats, dessa rättigheter innehar Fyrishov.

s

Skador och försäkringar

Utställare ansvarar för genom eget eller biträdes förvållande uppkommen skada inom mässområdet.
Knivsta-Mässor ansvarar ej för på utställares plats utställda föremål.
Det åligger utställaren att teckna egna utställarförsäkringar.

Force majeure

Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, brand, extrema väderförhållanden (t.ex. snöstorm) eller annan härmed jämförlig händelse göra att Knivsta-Mässor tvingas inställa eller uppskjuta avhållandet av mässa återbetalas ej erlagd hyra.

Renhållning

Knivsta-Mässor och personal sköter allmän renhållning inom mässområdet.
Utställare är skyldiga att städa inom respektive hyrd plats under mässans öppettider och efter avslutad nedpackning.
Sopor, tomkartonger och föremål får inte lämnas kvar utan medtages från mässområdet.

Affischering/utdelning av reklam

Det är förbjudet att inom mässområdet genom affischering eller utdelning hänvisa till eller göra reklam för annan mässa eller liknande.
Reklam om utställares egna föremål får ske inom respektive utställares plats, vi tillåter dock ej REA-skyltar eller liknande.
Övrig affischering/utdelning av reklam etc får endast ske efter samråd med Knivsta-Mässor.

p

Anvisningar och föreskrifter

Utställare är skyldig att inom mässområdet följa Knivsta-Mässors och annan personals anvisningar och föreskrifter.

Mässbestämmelsernas giltighetstid

Mässbestämmelserna enligt den här sidan gäller från och med utskicket med inbjudan till hösten 2018 fram tills nya mässbestämmelser presenteras i samband med nytt utskick.